ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


บทความ

 เชิญมาร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการศึกษาพิเศษอย่างสร้างสรรค์ โดยร่วมส่งบทความผ่าน sedthailand@gmail.com

1. การจำแนกลักษณะของกระบวนการ การรับความรู้สึก

2. การฟื้นฟูประสาทการรับรู้ส่วนที่เหลืออยู่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  

3. ความบกพร่องของกระบวนการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็ก

4. การพัฒนารูปแบบการอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 

6. การพิจารณาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยใช้กรอบงาน SETT

7. เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

 8. การอนุวัตให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ(CRPD)ในประเทศไทย 

  9. การปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนสู่การวิจัยในชั้นเรียน

 10. การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)

 11. มุมมองการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21

12.  การจัดช่วงเชื่อมต่อในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ  (ITP)

 

 

 1 [Go to top]