ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletสถิติคนพิการ
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


Somporn Resume

 ประวัติและผลงานทางวิชาการของ ดร.สมพร  หวานเสร็จ 

ดาวน์โหลดประวัติ ดร.สมพร  หวานเสร็จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการ ดร.สมพร หวานเสร็จ
1. ข้อมูลส่วนตัว
    ชื่อ นางสมพร      นามสกุล     หวานเสร็จ               อายุ  53  ปี
    เกิดวันที่   18    เดือน     มีนาคม    .ศ.   2504        จังหวัด         อุดรธานี
    ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 4645  ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ
    รหัสไปรษณีย์   10400 โทรศัพท์บ้าน 0-2247- 4685  โทรศัพท์มือถือ   0-81593-5909
    อาชีพปัจจุบัน รับราชการ   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระดับ 9
    สถานที่ทำงาน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง     
2. วุฒิการศึกษา 
ชื่อย่อปริญญา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ปีที่สำเร็จ
 
ศษ.บ.
การสอนชีววิทยา -คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
2524
 
ประกาศนียบัตร
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทย
2541
 
ประกาศนียบัตร
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย/ไทย
2548
 
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
2531
 
ศษ.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย
2545
 
Post doctorate in special education (The Certificate of Advanced Independent Research and Study)
Special Education
Illinois State University/, USA
2549
 
3. ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2526     อาจารย์  1 ระดับ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2536     อาจารย์ 2   ระดับ 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
พ.ศ. 2540    อาจารย์ 2 ระดับ 7   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พ.ศ. 2542     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
พ.ศ. 2542     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ  10
พ.ศ. 2544     ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
พ.ศ. 2544     ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9 ขอนแก่น
พ.ศ. 2548     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ระดับ 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9   ขอนแก่น
พ.ศ. 2553     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ระดับ 9  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ระดับ 9 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
                                                               รก.โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
4. ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ประเทศออสเตรเลีย (2535) นิวซีแลนด์ (2535)   อังกฤษ (2531,2552) สหรัฐอเมริกา (2549,2552)   กัมพูชา (2545,2553) สิงคโปร์ (2528,2553)   มาเลเซีย (2550,2553) ญี่ปุ่น (2552,2555) อินเดีย  (2554) เนปาล (2554) ฟิลิปปินส์ (2554) ศรีลังกา (2555)
5. รางวัลที่เคยได้รับ
ปีที่
รางวัล
พ.ศ. 2541  
รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาพิเศษ จากคุรุสภาจังหวัดขอนแก่น  
 
พ.ศ. 2544   
สตรีตัวอย่างแห่งปี 2544 สาขาพัฒนาการศึกษา-บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 
พ.ศ. 2544   
บุคคลตัวอย่างแห่งปี  2544 สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น จากชมรมส่งเสริมจรรยาในวิชาชีพ
 
พ.ศ. 2547 
บุคคลดีเด่น ที่สนับสนุนด้านคนพิการ จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
พ.ศ. 2547 
ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
 
พ.ศ. 2548 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ. 2551 
ผู้บริหารดีเด่นด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
พ.ศ. 2551 
ผู้บริหารดีเด่นด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 
พ.ศ. 2551 
ผู้บริหารดีเด่นด้านการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 
พ.ศ. 2551 
เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
 
พ.ศ. 2551 
บุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคคลออทิสติก จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
พ.ศ. 2551 
บุคคลดีเด่นด้าน การทำประโยชน์แก่สถานศึกษา จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 
พ.ศ. 2551 
บุคคลดีเด่นด้าน การเป็นแบบอย่างที่ดี จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ประจำปี 2551
 
พ.ศ. 2551 
บุคคลดีเด่นด้านการเสียสละ มีน้ำใจ เมตตา กรุณาต่อศิษย์ จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 
พ.ศ. 2551 
ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อคนพิการ จากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอนคนหูหนวก  จังหวัดขอนแก่
 
พ.ศ. 2552 
ต้นแบบคนดี ศรีแผ่นดิน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
พ.ศ. 2553 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Award) ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
พ.ศ. 2553 
เกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดคัดเลือกงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจำปี 2553 ระดับ ดี จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พ.ศ. 2553 
โล่ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิพิบูลประชาสรรค์” จากมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2553 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553
 
พ.ศ. 2554    
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดำรงตน พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
 
พ.ศ. 2554    
รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 
พ.ศ. 2555
รางวัลระดับชาติ ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พ.ศ. 2555
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555
 
พ.ศ. 2555
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Autisticthai Award Year 2012 จากมูลนิธิออทิสติก
 
6. ประวัติการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
6.1 การพัฒนาคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Communities Based Rehabilitation: CBR) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศกัมพูชา ในปี 2546 
6.2 การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาพิเศษ (Inclusive Practices for Student with Disabilities) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2551 ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.3 การประชุม The 28th Asia-Pacific International Seminar on Special Needs Education)หัวข้อ The Role of Special Classes ,Resource Rooms and other Arrangements in Regular Schools-Meeting Individual Educational needs while Forming a Cohesive Society ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม JAL City Kannai Yoko      
6.4 การสัมมนาระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย The 29th Asia-Pacific International Seminar on Special Needs Education) หัวข้อ The Current Situation and Issues of Eucation for Children with Autism : Promoting Autism Education with Perspectives toward a Cohesive Society ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม JAL City Kannai Yokohama
 6.5 การสัมมนาการของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ The Best of Asia  2010 (BES ASIA 2010) จากทบวงการค้าและการลงทุนประเทศอังกฤษ (UK Trade & Investment London: UKTI London) ระหว่างวันที่ 10-12  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553  ณ เมือง  Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซี
7. ผลงานทางวิชาการ
7.1 หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความทางวิชาการ/อื่นๆ 
ประเภทผลงาน
ชื่อเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
หนังสือ
การใช้ภาษาภาพเพื่อพัฒนาการเขียนสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินและภาษา
-
2544
หนังสือ
การเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพ
-
2545
หนังสือ
การจัดการศึกษาพิเศษ แบบจำแนกประเภทและไม่จำแนกประเภท (Categorical and Noncategorical Approach)
-
2545
หนังสือ
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิการและการประเมินผลทางการศึกษา
 
2545
หนังสือ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม(Inclusive Education )
อุบลกิจออฟเซ็ท
2545
หนังสือ
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
 
2546
หนังสือ
การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับคนพิการ
-
2546
หนังสือ
แบบวิเคราะห์ของเล่น 
-
   2547
หนังสือ
ของเล่นภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาผู้พิการ
-
2548
หนังสือ
แผนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
-
2548
หนังสือ
การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง
-
2552
7.2           งานวิจัย
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์
1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2530
2
สภาพปัจจุบันและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2543
3
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน สำหรับเด็กที่ความบกพร่องทางร่างกายแขนขาและลำตัว
2543
4
การศึกษาสภาพบริบทและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
2544
5
การพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรอบรมผู้ปกครองเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย
2544
6
การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2545
7
ผลการใช้กรอบงาน SETT ต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กบกพร่องทางร่างกาย:กรณีศึกษา
2546
8
ผลของการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร ( Picture Exchange Community System :PECS) และกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ต่อพัฒนาการทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา
2547
9
การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์ ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
2547
10
การศึกษาสภาพบริบทการจัดการศึกษาสภาพบริบท ปัญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลลออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม
2548
11
การพัฒนาศักยภาพบุคคลพิการซ้อนในชุมชน
2550
12
รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวก 
2551
13
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เกี่ยวกับเด็กพิการโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2551
14
รายงานการประเมินการใช้หนังสือการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง
2552
15
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
2552
16
รายงานการประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส : กลุ่มเด็กพิการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547ไปสู่การปฏิบัติ ระหว่าง พ.ศ. 2548- 2553 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2553
17
รายงานการประเมินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
2553
18
รายงานการประเมินโครงการค่ายอิงกันแบ่งปันความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
2554
19
รายงานการวิจัยชุดโครงการ การเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย งานวิจัย 3 เรื่อง 1) อนาคตภาพการจัดการศึกษาพิเศษ 2)การรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการ 3)รูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
2554
8.ประสบการณ์ด้านการทำงานอื่นๆ  
ปีที่
ตำแหน่ง
ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน
2538
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการอุบลราชธานี
2530-ปัจจุบัน
กรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2546
กรรมการจัดทำหลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2547
กรรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2548
ผู้ริเริ่มก่อตั้งและประธานสมาคม
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
2548
กรรมการอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรครูการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2548
กรรมการอนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2548
กรรมการอนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2547 -ปัจจุบัน
วิทยากรที่ได้รับการอนุมัติจาก   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออบรมครู ในหลักสูตรการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภทที่ระบุตามกฎกระทรวงฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2550
ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคม
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
2550-ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
2553
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง
กระทรวงศึกษาธิการ
2553
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาที่ สว (กมธ3) 0019/24751
2554
คณะกรรมการพัฒนาสถาบันราชานุกูล
สถาบันราชานุกูล
2554
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554
คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ครั้งที่ 8/2553
อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559
2554
คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและกำหนดกรอบรายการและราคาครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2554
คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและกำหนดกรอบรายการและราคาครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2554
คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและกำหนดกรอบรายการและราคาครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555
คณะกรรมการพิจารณายกร่างเอกสารแนวทางการเอื้อตามสภาพผู้เรียนด้านการสัดประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการหรือบกพร่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ต้นแบบ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 8 ด้าน ในรูปแบบการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยตรงแบบมีปฏิสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.ประสบการณ์ด้านการสอน
 
   [1 ] ระดับปฐมวัย             ระยะเวลา   5    ปี     [üระดับประถมศึกษา   ระยะเวลา     3  ปี
   [2ระดับมัธยมศึกษา      ระยะเวลา  7    ปี      [üระดับอุดมศึกษา      ระยะเวลา    10  ปี
   [3อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
                1)   สอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน                    ระยะเวลา     9  ปี                              
                2) สอนเด็กบกพร่องทางด้านสติปัญญา              ระยะเวลา    5  ปี 
                3)   สอนเด็กบกพร่องทางด้านร่างกาย                ระยะเวลา     2  ปี
                4)   บริหารการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์ ระยะเวลา   14  ปี

10. ประสบการณ์ระดับอุดมศึกษา
ตำแหน่ง
สถาบัน
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม     
  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 จังหวัดขเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง              จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร                   จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                จังหวัดเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี           จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต          จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม           จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี       จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ข้อมูล  ณ วันที  1  พฤษภาคม  2557