ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


งานวิจัย

       การพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างอิสระ นับได้ว่าเป็นความคาดหวังสูงสุดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ  การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษเพื่อค้นหาสิ่งที่เติมเต็มความบกพร่องหรือข้อจำกัดของเด็กพิเศษนั้น เป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ เชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆ ให้การพัฒนาเด็กพิเศษเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับคนทั่วไป  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือร่องรอยการพัฒนาเด็กพิเศษ รวมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน โดยส่งบทความวิจัยหรือบทคัดย่อการวิจัย ผ่าน อีเมลล์ sedthailand@gmail.com

1. การประเมินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

2.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ:กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดขอนแก่น 

3. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ  (สมพร หวานเสร็จ,2552)

4. การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9 

5. ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

6. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยกลวิธีรับรู้ผ่านการมองสำหรับนักเรียนออทิสติก

7. ผลของการใช้โปรแกรม   Autistic Tactile ’s Program ที่มีต่อการรับรู้สัมผัสผิวกายของเด็กออทิสติก

8. การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา สำหรับนักเรียนหูหนวก

9 ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 

10 การส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

11. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

12. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR (สมพร หวานเสร็จ,2562)01 content] .pdf02 chap 1 .pdf03 chap 2.pdf04 chap 3 .pdf05 chap 4 .pdf06 chap 5.pdf07 chap 6 .pdf08 chap 7 .pdf09 chap 8 .pdf10 App .pdf11 App 2.pdf12 App 3.pdf13 App 4.pdf14 App 5.pdf16 App 7.pdf , 17 App 8.pdf18 App 9.pdf19 App 10.pdf