ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletสถิติคนพิการ
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


งานวิจัย

       การพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างอิสระ นับได้ว่าเป็นความคาดหวังสูงสุดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ  การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษเพื่อค้นหาสิ่งที่เติมเต็มความบกพร่องหรือข้อจำกัดของเด็กพิเศษนั้น เป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ เชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆ ให้การพัฒนาเด็กพิเศษเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับคนทั่วไป  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือร่องรอยการพัฒนาเด็กพิเศษ รวมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน โดยส่งบทความวิจัยหรือบทคัดย่อการวิจัย ผ่าน อีเมลล์ sedthailand@gmail.com

 

ลำดับ
ชื่อเรื่องการวิจัย ดาวน์โหลด
1 การประเมินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู   Home as school.doc
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ:กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดขอนแก่น 
   
3 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ Learning com.doc
4 การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9  sed-ei.doc
5 ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ factor sed.doc
6 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยกลวิธีรับรู้ผ่านการมองสำหรับนักเรียนออทิสติก. visual01.doc
7
ผลของการใช้โปรแกรม   Autistic Tactile ’s Program ที่มีต่อการรับรู้สัมผัสผิวกายของ
เด็กออทิสติก
   
8 การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา สำหรับนักเรียนหูหนวก.
9. การออกแบบห้องเรียนต้นแบบสำหรับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษา  
10 การส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  02-abs.pdf  
11

รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ReportArt.docx