ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


ร่างกายหรือสุขภาพ

 

อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้มือ โดยวัสดุท้องถิ่น
พัฒนาโดย นางสาวปนัดดา  วงค์จันตา นักกิจกรรมบำบัด
อุปกรณ์เสริมด้ามจากโฟม
ดินสอเสริมด้าม
 
ช้อนเสริมด้ามมีสายรัด
แปรงสีฟันเสริมด้ามมีสายรัด 
 
ปากกาเสริมด้ามมีสายรัด
 
อุปกรณ์เสริมด้ามจากโฟม
ช้อนเสริมด้าม 
 
แปรงสีฟันเสริมด้าม 
 
ดินสอเสริมด้าม
 
อุปกรณ์เสริมด้ามจากโฟม
 
ช้อนเสริมด้าม
 
แปรงสีฟันเสริมด้ามมีสายรัด
 
ปากกาเสริมด้ามมีสายรัด
 
ก้อนโฟมเสริมด้าม
 
ช้อนเสริมด้าม
 
แปรงสีฟันเสริมด้าม
 
ดินสอเสริมด้าม
อุปกรณ์เสริมด้ามจากลูกกอล์ฟ
 
ลูกกอล์ฟ
 
ช้อนเสริมด้าม
 
แปรงสีฟันเสริมด้าม
 
ดินสอเสริมด้าม
 
 
 
 
อุปกรณ์ช่วยจับจากยางยืด
 
เส้นยางยืดสายรัด
 
ช้อนยึดสายรัด
 
แปรงสีฟันยึดสายรัด
 
ปากกายึดสายรัด
 
เส่นยางยืดสามช่อง
 
ช้อนจับสามช่อง
 
แปรงสีฟันจับสามช่อง
 
ปากกาจับสามช่อง
 
ห่วงยางยืด
 
ห่วงยึดพู่กัน
 
ห่วงยึดพู่กัน
 
ห่วงยึดดินสอสี

 

             กระบวนการนำอุปกรณ์ช่วยมือในการทำกิจกรรมนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นรายบุคคล ดังนี้

1)   การประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมประจำวัน (The Evaluation of The Needs)
2) การเลือก การดัดแปลง หรือการออกแบบใหม่ ให้ความเหมาะสมกับความต้องการจำเป็น
3) การประสานความร่วมมือกับทีมสหวิทยาการ ในการวางแผนหรือจัดทำโปรแกรมการใช้
4) การให้ความรู้หรือการสาธิตวิธีการใช้ทางเทคนิคสำหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัว
5) การประเมินระหว่างใช้ และหลังใช้ จากการสอบถามหรือสังเกตพฤติกรรมขณะใช้