ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

        การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีศักยภาพและความต้องการแตกต่างกัน ผ่านกระบวนการสอนที่มีการวางแผนและระบบการควบคุมพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการประยุกต์เครื่องมือ สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละคนตั้งแต่แรกเริ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความเร็จสูงสุดตามระดับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลทั้งในโรงเรียนและชุมชน มากกว่าเน้นการส่งเสริมให้เรียนจบในระดับการศึกษาที่สูงๆ

       การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันย่างหลากหลายให้ประสบความเร็จเต็มตามศักยภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติอยู่ตลอดเวลา เวบไซต์นี้ จึงของเชิญชวนผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในเสนอประสบการณ์ผ่านบทความหรือเอกสารความรู้ ส่งมาที่ อีเมลล์ sedthailand.gmail.com หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเวบบอร์ด

อกสารความรู้  

 1.
 
 
2.
3.
4.
เทคนิคการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 04.ppt
5.
 
6.
 
 
7.
 
 
 8.
 
9.
 10.

  11.   การปรับพฤติกรรมสำหรับบุคคลออทิสติก  โดย สมพร หวานเสร็จ

 12.  การสอนเชิงพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมและการผลิตสื่อ โดย สมพร หวานเสร็จ

 13.  กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิเศษในระบบการศึกษา 

  14.  การจัดช่วงเชื่อมต่อในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

  15. บทบาทนักกิจกรรมบำบัดในปัจจุบัน-อนาคต  โดย ปนัดดา วงค์จันตา

 16. แบบตรวจสอบรายการการทำงานบ้านของนักเรียน  โดย ปนัดดา วงค์จันตา

  17. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเฉพาะครอบครัว (IFSP) โดย สมพร หวานเสร็จ